Odborný závod PORTAS
Familia NOVÁK & NOVÁK s.r.o.

Zavolejte nám
602 117 730

Informace o ochraně osobních údajů

Ochrana zákazníkem poskytnutých osobních a jiných citlivých údajů je pro PORTAS (dále jen "poskytovatel") velice důležitá. Tyto předpisy na ochranu údajů zajišťují dodržení ochrany údajů.

§ 1 Osobní údaje

a) Osobní údaje
Osobní údaje jsou údaje, které zveřejňují, nebo mohou zveřejnit identitu zákazníka. Poskytovatel dodržuje zásadu vyhnutí se údajům. Pokud možno se vzdá shromažďování osobních údajů.

b) Zacházení s osobními údaji
Osobní údaje slouží výlučně k vytvoření smlouvy, obsahovému ztvárnění, provedení nebo uzavření smluvního vztahu. Tyto nebudou zásadně poskytnuty dalším osobám. Osobní údaje se použijí pouze v nezbytném rozsahu, obzvláště k vedení účtu zákazníka, nebo pokud je poskytovatel k tomu povinen ze zákona, nebo na základě rozsudku soudu, nebo pokud je zapotřebí zamezit zákonným způsobem zneužití proti všeobecným obchodním podmínkám.

c) Nesouhlas
Zákazník může proti ukládání svých osobních údajů kdykoli vyslovit svůj nesouhlas. Výjimku tvoří údaje, které musí být k dispozici pro splnění smlouvy.

d) Právo na informaci
Na základě písemného dotazu podá poskytovatel zákazníkovi informaci o uložených údajích o jeho osobě.

e) Právo na opravení, vymazání a zablokování údajů
Zákazník má kdykoli právo nechat nesprávné osobní údaje na žádost opravit, vymazat nebo zablokovat. Výkon tohoto práva je bezplatný a může být zjednodušeně vyžádán pomocí kontaktního formuláře. Toto se děje zásadně bezplatně.

§ 2 Uživatelské a přihlašovací údaje

Ke ztvárnění internetové stránky budou uživatelské a přihlašovací údaje shromážděny, zpracovány a použity v nezbytném rozsahu. Zákazníkovy údaje a IP-adresa budou zaregistrovány v přihlašovacím datovém souboru s datumem a časem a použity a uloženy za účelem statistického vyhodnocení této webové stránky. Přiřazení uživatelskýh a přihlašovacích údajů k osobním údajům nebude provedeno.

§ 3 Zabezpečení dat

a) Zabezpečení dat
Veškerá data na těchto webových stránkách PORTAS jsou zajištěna technickými a organizačnímii opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, pozměnění a rozšiřování. Poskytovatel ovšem neručí za zničení a poškození dat.

b) Sessions a Cookies
K obsluze internetové prezentace může provozovatel použít Cookies, nebo Sessions ze strany serveru, ve kterých mohou být ukládána data. Cokies slouží například k personifikovanému přivítání s použitím jména účastníka. Cookies jsou soubory, které webová stránka uloží na pevný disk zákazníka, aby při příští návštěvě tento počítač opět poznala a přizpůsobila používání webové stránky na tohoto zákazníka. Cookies mohou být ale také odmítnuty nastavením browseru tak, že je ukládání Cookies deaktivováno, nebo je browser nastaven tak, že při zaslání Cookies o tom informuje. Poskytovatel zajistí, že žádné osobní údaje ze Sessions nebo prostřednictvím Cookies nebudou převzaty.

c) Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu firmy Google Inc. ("Google").  Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání této webové stránky. Informace o Vašem používání této webové stránky, vyprodukované prostřednictvím určitého Cookie, jsou zpravidla zaslány na některý server Googlu v USA a tam uloženy. V případě aktivace IP-anonymizace na této webové stránce, bude nicméně Vaše IP-adresa Googlem v rámci členskch států evropské unie, nebo v jiných smluvních státech dohody o evropském hospodářském prostoru předtím zkrácena. Jen ve výjimečných případech bude úplná IP-adresa zaslána na některý server Googlu v USA a tam zkrácena. Na objednávku provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání této webové stránky, aby mohl provozovateli webové stránky sestavit zprávy o aktivitách webové stránky a poskytnout další služby spojené s používáním webové stránky a internetu. IP-adresa zprostředkovaná v rámci Google Analytics z Vašeho browseru nebude spojena s jinými daty od Googlu. Ukládání Cookies můžete zamezit odpovídajícím nastavením Vašeho browser-software; upozorňujeme Vás nicméně na to, že v tomto případě nebudete moct případně používat v plném rozsahu veškeré funkce této webové stránky. Navíc můžete tím, že načtete a nainstalujete browser-plugin, které je k dispozici na následujícím linku [ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ] , zamezit zaznamenání dat, vztahujících se k Vašemu používání této webové stránky, vyrobených prostřednictvím Cookie, pro Google jakož i zpracování těchto dat Googlem.

§ 4 Navázání spojení

K navázání spojení ohledně ochrany dat se zákazník může obrátit na kontaktní osoby uvedené v tiráži, nebo použít kontaktní formulář.

Menü